بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920555640
نویسنده : اکبر معصومی شاهی
عنوان پایان نامه : سنتز سبز برخي از تري فلوئورو متيل کرومن¬ها با استفاده از کاتاليزگرهاي جديد
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي آلي
مقطع تحصيلي : دکتری حرفه ای
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد نیک پسند, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین فلاح باقرشیدایی, ,
چكيده : کرومن¬ها دسته مهمي از ترکيبات هتروسيکل اکسيژن¬دار هستند که به دليل واکنش پذيري و فعاليت بيولوژيکي¬شان اهميت سنتزي پيدا کرده¬اند. در اين تحقيق دو دسته از ترکيبات پيرانو[c]کرومن¬ها و بنزو[f]کرومن¬ها طي واکنش سه جزيي تک ظرفي در مجاورت دو دسته کاتاليزگر جامد يوني و ترکيبات با چارچوب فلز-آلي (MOF) مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش اول اين پژوهش، واکنش سه جزيي مشتقات بنزآلدهيد، 4,4,4-تري فلوئورو-1-فنيل-3,1-بوتان دي اُن و 2-نفتول، در مجاورت کاتاليزگر با چارچوب آلي-فلزي TMU-8/Fe3O4 و کاتاليزگر جامد يوني 2-اکسوايميدازوليدين-3،1-دي سولفونيک اسيد (OlmDSA) منجر به تشکيل مشتقات بنزو[f]کرومن¬ها با بازده ي مناسب شده است. در مجاورت کاتاليزگر اول بازده بالاتري حاصل شد در حالي که واکنش با حضور کاتاليزگر دوم در محيط مايي انجام شد. در هر دو مورد کار پاياني واکنش ساده و محصول خالص به راحتي قابل جداسازي بود. در بخش دوم تحقيق، واکنش سه جزيي مشتقات بنزآلدهيد، 4,4,4-تري فلوئورو-1-فنيل-3,1-بوتان دي اُن و 4-هيدروکسي کومارين در مجاورت کاتاليزگر با چارچوب آلي-فلزي TMU-8/Fe3O4 و کاتاليزگر اسيد جامد OlmDSA منجر به تشکيل مشتقات پيرانو[c]کوماريني با بازده بسيار خوبي شد. در حضور کاتاليزگر TMU-8/Fe3O4 واکنش در دماي بازرواني در حلال اتانول در مجاورت K2CO3 بهترين بازده را داشت و در مجاورت کاتاليزگر جامد يوني در محيط آبي واکنش به خوبي پيش رفت. همچنين هر دو کاتاليزگر قابل بازيافت بوده و به راحتي چندين بار بدون کاهش در فعاليت کاتاليزگري قابل استفاده هستند.
كلمات كليدي : واکنش چندجزیی سنتز سبز کرومن
تاريخ دفاع : 1397-11-10