بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950056557
نویسنده : فاطمه زبان ران
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط مدیریت جامع ریسک و عملکرد شرکت ها با توجه به نقش سرمایه فکری
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی ارتباط مدیریت جامع ریسک و عملکرد شرکت ها با توجه به نقش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش نمونه ای متشکل از 162 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تابلویی بهره گرفته شده است. یافته های فرضیه اول نشان داد که بین مدیریت جامع ریسک و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. نتایج فرضیه دوم بیان می کند که بین مدیریت جامع ریسک و عملکرد شرکت در شرکت هایی که دارای سرمایه فکری هستند، رابطه مثبت وجود دارد. در تحلیل یافته های پژوهش می توان بیان نمود که اگر شرکت در زمینه سرمایه فکری سرمایه گذاری بیشتری انجام بدهد و در واقع بتوانند به گسترش و ایجاد نمودن منابع خاص، با ارزش، نادر، بی نظیر و غیر قابل تعویض بپردازند، تلاش اینگونه شرکت ها در راستای کنترل شرایط نامساعد ناشی از انواع ریسک های در پیش روی شرکت منتج به بهبود عملکرد مالی شرکت خواهد شد.
كلمات كليدي : مدیریت جامع ریسک، سرمایه فکری، عملکرد.
تاريخ دفاع : 1372-06-05