بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940280701
نویسنده : سیده لیلا موسوی
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه‌ای اثرات تعاریف متنی و ترکیبی کامپیوتری بردرک متون خواندنی شامل اصطلاحات زبان دوم در میان زبان¬آموزان ایرانی سطح متوسط
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حامد بابائی شلمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق به مقایسه‌ی اثرات دو روش تعاریف کامپیوتری بردرک متون خواندنی که شامل اصطلاحات زبان دوم هستند را در میان زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه می‌پردازیم. دو گروه تجربی این تحقیق آموزش‌هایی در خصوص درک متون خواندنی که شامل اصطلاحات زبان دوم هستند را تحت دو شرایط مختلف آزمایشی دریافت کردند. گروه اول به استفاده از اصطلاحات کلیدی موجود در متن خواندنی از طریق محیط کامپیوتری پرداخته بود که این امر با استفاده از تعاریف متنی برایشان فراهم شده بود. گروه دوم همانند گروه اول در محیط کامپیوتری تعاریف ترکیبی (متنی تصویری) دریافت کردند. گروه شاهد در این تحقیق هیچ آموزشی دریافت نکرد و به امر خواندن متون با استفاده از راهکار حدس معانی اصطلاحات کلیدی موجود در متن مبادرت ورزید. یافته‌های تحقیق این امر مهم را آشکار کردند که گروه تجربی که آموزش تعاریف ترکیبی دریافت کرده عملکرد بهتری در مقایسه با دو گروه دیگر در درک متون خواندنی داشت و گروهی که از تعاریف متنی استفاده کرد نیز عملکرد بهتری نسبت به گروهی (گروه شاهد) که از روش حدس معانی استفاده کردند داشت. در اینجا لازم به ذکر است که تعاریف ترکیبی (متنی تصویری) ممکن است به یادگیرندگان در رمزگشایی معانی اصطلاحات موجود در متون زبان دوم کمک قابل‌توجهی کنند و ازاین‌رو بر درک عمیق متون خواندنی زبان دوم نیز تأثیر بسزایی می‌گذارد.
كلمات كليدي : تعاریف ترکیبی -متون خواندنی زبان
تاريخ دفاع : 1396-11-9