بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930430662
نویسنده : نازنین السادات معصومی گزافرود
عنوان پایان نامه : بررسی عناصر شخصیت و شخصیت‏پردازی و صحنه‏پردازی در رمان‏‏ «آینه‏های دردار» هوشنگ گلشیری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین اسکندری ورزلی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : عناصر داستان، اجزای سازنده‏ی داستان هستند که از جمله بخش‏های آن شخصیت و شخصیت‏پردازی و همچنین صحنه و صحنه‏پردازی است. شخصیت‏پردازی به بیان خصوصیات ظاهری و درونی شخصیت‏ها اختصاص یافته و صحنه‏پردازی، بیان جزئیات و خصوصیات صحنه‏ و فضایی است که رویدادهای داستان در آن شکل می‏گیرد. این پژوهش به هدف شناخت مهارت‏های نویسنده در حیطه‏ی شخصیت و شخصیت‏پردازی و همچنین تأثیر صحنه‏پردازی بر شخصیت‏پردازی در رمان «آینه‏های دردار» هوشنگ گلشیری با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که نویسنده در رمان مذکور از انواع شخصیت‏ها از نظر حضور در داستان استفاده کرده است. شخصیت‏های رمان به جز شخصیت اصلی همه ایستا هستند. همچنین گلشیری از دو روش شخصیت‏پردازی مستقیم و غیرمستقیم بهره برده که استفاده‏ی او از روش شخصیت‏پردازی‏های مستقیم بیشتر بوده است. در برخی از صحنه‏پردازی‏های می‏توان به رابطه‏ی مستقیم و تأثیرگذار آن بر شخصیت‏پردازی پی برد.
كلمات كليدي : عناصر داستان، شخصیت‏‏پردازی، صحنه پردازی، آینه‏های دردار، گلشیری
تاريخ دفاع : 95-6-28