بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940250873
نویسنده : اصغر نیکبخت
عنوان پایان نامه : تاثیر فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی بر موفقیت رقابتی شرکت‌ها با نقش میانجی‌گری بهبود عملکرد (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جهانی شدن اقتصاد، شرکت ها را بر آن داشته است تا به منظور کسب نتایج پایدار و مثبت در تجارت، محیط زیست و به طورکلی جامعه، ارزش‌ها و رسالت‌های اجتماعی را در تصمیم‌های خود در نظر بگیرند. هدف اصلی تحقیق حاضر، سنجش تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر موفقیت رقابتی شرکت‌های بیمه استان گیلان است. از اینرو سوال اصلی با توجه به مدل مفهومی تحقیق اینگونه مطرح شده است آیا فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بیمه با توجه به بهبود عملکرد بر موفقیت رقابتی آنها تاثیر دارد؟ با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق، یعنی شرکت‌های بیمه مستقر در استان گیلان محدود می باشد و برابر با 54 شعبه است. شیوه نمونه گیری از طریق نمونه گیری سرشماری مشخص شده است. به عبارت دیگر کل جامعه آماری یعنی 54 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد برگرفته از کار تحقیقاتی گلاردو و سانچز در سال 2014 گرفته شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و تحلیل عاملی (0.770) و پایائی آن با گزارش ضریب آلفای کرونباخ (0.980) مورد تائید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی با تحلیل مسیر و روش معادلات ساختاری برای اندازه‌گیری روابط بین متغیرها به کار گرفته شده است. در تحلیل توصیفی از نرم افزار اس پی اس اس و در تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بیمه در استان گیلان بر موفقیت رقابتی و عملکرد شرکت‌ها تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. هم‌چنین مشخص گردید فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بیمه با توجه به بهبود عملکرد بر موفقیت رقابتی آنها تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد.
كلمات كليدي : مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، موفقیت رقابتی، عملکرد شرکت‌ها، صنعت بیمه.
تاريخ دفاع : 1397-6-20