بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950510867
نویسنده : روزبه آلياني
عنوان پایان نامه : تاثیر مولفه‌های بازاریابی صنعتی در بنگاه‌های کوچک و زودبازده SMES به واسطه نوع استراتژی صادرات بر عملکرد این بنگاه‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام گیلانی نیا, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد طالقانی, ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تاثیر مولفه‌های بازاریابی صنعتی در بنگاه‌های کوچک و زودبازده SMES به واسطه نوع استراتژی صادرات بر عملکرد شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو در استان گیلان انجام گرفته است بطوریکه با توجه مولفه‌های بازاریابی صنعتی در SMEe (توانایی در انتقال، صادرات محوری، انطباق با تجارت الکترونیک) و استراتژی صادرات و عملکرد بنگاه‌های SMEe فعال در حوزه صادرات مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات میدانی، روش تحقیق در مطالعه حاضر با توجه به شکل بیان فرضیه‌ها توصیفی و تحلیلی از نوع عِلّی است. جامعه آماری در این تحقیق مدیران رده عالی و میانی شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو در استان گیلان از جمله شرکت جلوبندی‌سازی خودرو در لاهیجان، شرکت تولید قطعات پایا کلاچ، تندرو، کمک فنر‌سازی، ...تشکیل می‌دهند. که در مجموع طبق بررسی‌های صورت گرفته شامل 120 واحد آماری می‌باشند حجم نمونه موردنیاز برابر 93 نفر برآورد شد و نمونه‌ها به صورت غیر احتمالی و از جامعه در دسترس انتخاب شدند. لازم به توضیح است جهت اطمینان از برگشت پرسشنامه حدود 98 پرسشنامه توزیع شد و 95 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. بر این اساس نوع جامعه آماری، محدود می‌باشد. شامل پرسشنامه‌ی طراحی شده پس از آنکه روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت در کل جامعه آماری توزیع شد. و برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نسخه 24 نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق هم حاکی از معنادار بودن رابطه بین مولفه‌های بازاریابی صنعتی در SMEe و استراتژی صادرات و عملکرد بنگاه‌های SMEe فعال در حوزه صادرات وجود دارد.
كلمات كليدي : بنگاه‌های کوچک و زودبازده مدیریت بازرگانی، بازاریابی صنعتی، مدیریت تولید، استراتژی صادرات.
تاريخ دفاع : 1397-11-11