بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940106096
نویسنده : محسن یحیایی
عنوان پایان نامه : تبیین درگیری ذهنی طبقه محصول در رفتار خرید محصولات ارگانیک ( مطالعه موردی :مشتریان محصولات ارگانیک شهر رشت )
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , شاهرخ باقری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : .هدف اصلی براي خرید محصولات ارگانیک این است که مصرف کنندگان انتظار دارند این محصولات سالم تر و امن تر باشند. از طرفی ارائه ی غذای ارگانیک برای سلامت و محیط زیست مزایای بسیاری دارد، اما تقاضای مواد غذایی غیر ارگانیک در مقایسه با مواد غذایی آلی و ارگانیک در حال رشد است و سهم بیشتری از بازار را در بر دارد که این امر به ایجاد آگاهی در میان مشتریان و اعتماد آنها به محصولات ارگانیک نیازمند است. با توجه به اهميت درگيري ذهني طبقه محصول در ادبيات بازاريابي و رفتار مصرف كننده جهت خرید محصولات ارگانیک، در اين تحقيق پژوهشگر سعي بر آن دارد تا ارتباط بين آنها را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. با توجه به موارد گفته شده، در تحقیق حاضر به بررسی تبیین درگیری ذهنی طبقه محصول در رفتار خرید محصولات ارگانیک مشتریان محصولات ارگانیک شهر رشت می پردازیم. مدل این تحقیق مطابق با مدل دریچوتیز و همکاران در سال 2007 طراحی گردیده است. پژوهش حاضر از حيث هدف، پژوهشي كاربردي و از حيث نحوه گردآوري داده ها، پژوهشي توصيفي است. جامعه آماری تحقیق شهروندان، مصرف کنندگان کالا و خریداران محصولات ارگانیک از فروشگاه ازگیل کالا می باشد از این رو پرسشنامه ای شامل 21 سوال تهیه گردید در آخر تجزیه و تحلیل روی 361 پرسشنامه جمع آوری شده انجام گرفت. جهت تجزيه و تحليل، از رگرسیون لجستیک ترتیبی با نرم افزار SPSS استفاده شده است. در پایان نیز پيشنهادهايی بر اساس نتايج تحقيق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارايه شده است.
كلمات كليدي : درگیری ذهنی محصول،دانش تغذیه، رژیم غذایی، مدت زمان خرید.
تاريخ دفاع : 1396-09-02