بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930298263
نویسنده : آرزو کمال پور دهکایی
عنوان پایان نامه : مطالعه ی نظری پایداری و خصلت آروماتیکی مشتقات پریلن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین فلاح باقرشیدایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در دو دهه گذشته، توجه زیادی به مطالعه ساختار و خواص پریلن و مشتقات آن شده است. ساختار و خواص مغناطیسی پریلن و مشتقات آن با معیارهای متداول مغناطیسی مورد ارزیابی قرار گرفت. مولکول پریلن 9 ساختار ککوله دارد و ابهاماتی در مورد چگونگی توزیع الکترونهای–π حلقه آنها در اطراف و مرکز حلقه وجود داشته است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً براساس نظریه محتوی π راندیک و بالابان سهم حلقه ای اطراف و وسط به ترتیب 67/4 و 67/1 است. براساس نتایج حاصل ، جوش خوردن هتروسیکل های مختلف در موقعیت های مختلف تاثیر قابل توجه ای بر مقادیر شاخص های محاسبه شده است. براساس این مطالعه، مقادیر HOMA کل سازگاری خوبی با شاخص های مبتنی بر NICS نظیر NICS(1)ZZ دارد.
كلمات كليدي : آروماتیسیتی ،پریلن ، جابه جایی مستقل از هسته ، مدل نواسانگر هارمونیک آروماتیستی
تاريخ دفاع : 1396-11-09