بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950021240
نویسنده : علی خداشناس
عنوان پایان نامه : رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مرتضی رضایی صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانشجویان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بود که به تعداد 409 نفر بود و نمونه آماری آن براساس جدول مورگان 201 نفر مورد سنجش قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه هوش اجتماعی ترمسو(2001)، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل(2003) و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ(1979) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با توجه به ماهیت آن، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و در راستای تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از روش آزمون همبستگی و رگرسیون برای بررسی وضعیت هر یک از شاخص‌های پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین ابعاد هوش اجتماعی و مهارت‌های کارآفرینی و همچنین بین هوش اجتماعی و خلاقیت با توجه به سطح معنی‌داری 003/0 رابطه معنی‌دار وجود دارد.
كلمات كليدي : هوش اجتماعی ، مهارت‌های کارآفرینی ، خلاقیت
تاريخ دفاع : 1397-06-20