بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940110009
نویسنده : حدیثه فلاح کریمی
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری استان گیلان و راهکارهای توسعه آن
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا علیپور شیرسوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : گردشگری از نظر اقتصادي يكي از منابع مهم درآمدی و همچنین ايجاد اشتغال محسوب می¬شود كه امروزه جنبه اقتصادي آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است . گردشگري در بسياري از كشورها جزو بزرگ¬ترين و سودآورترين صنايع آن كشورها به شمار می آید. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری استان گیلان و راهکارهای آن می¬باشد. این تحقیق از نظر پژوهش، از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق نیز بر گردشگران ورودی استان گیلان هدفگذاری شده است. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شده ، لذا محقق تعداد 384 نفر را به عنوان نمونه در نظر گرفته است. روشي که محقق در اين تحقيق برگزيده نمونه گيري غیرتصادفی در دسترس مي‌باشد. براي آزمون فرضیه‌ها، از تحلیل همبستگی استفاده شد. به‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها و انجام آزمون‌هاي آماری از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که تامین نیازهای اساسی، تامین نیازهای هیجانی و تامین نیازهای عملکردی بر توسعه گردشگری در استان گیلان تاثیرگذار است که در این میان نیازهای عملکردی کمترین تاثیرگذاری را دارد.
كلمات كليدي : تامین نیازهای اساسی، تامین نیازهای هیجانی، تامین نیازهای عملکردی، توسعه گردشگری
تاريخ دفاع : 1397-4-17