بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950184367
نویسنده : شیدا پاپون
عنوان پایان نامه : تاثیر طول متن و تصوير بر توانايي درك مطلب خواندن زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در اين تحقيق تاثير طول متن و تصوير بر توانايي درك مطلب خواندن زبان آموزان زبان انگليسي بررسي شده است. "تئوری کدگذاری دوگانه" یک منطق قدرتمند در پشتیبانی استفاده از تصاویر و متون است. با توجه به این نظریه، "اطلاعات بسیار آسان تر حفظ و بازیابی میشود، زمانی که آن را دو برابر با توجه به وجود دو نمایه ذهنی به جای یک نمایه ذهنی است. نمونه شامل 60 دانش آموز دختر و پسر از آموزشگاه زبان پارسیا در گیلان بود. تمامی شرکت کنندگان در یک سطح مهارتی بودند. پژوهشگر از دو متن در این مطالعه استفاده کرد. شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شدند. هر گروه یک متن درک مطلب را خواندند. ابتدا تمام شرکت کنندگان با یک متن بلند مواجه شدند. سپس، جلسه بعد، آنها با یک متن دیگر که کوتاه بود اما با همان سطح. آزمون متون خواندن با 8 سوال چند گزینه ای همراه بود. شرکت کنندگان در متن کوتاه تر عملکرد بهتری داشتند، یافته های آنالیز واریانس (ANOVA) نشان داد که طول متن تأثیر قابل توجهی بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی دارد. افراد با متن همراه با تصویر بهتر عمل می کنند. بنابراین، تصویر یک متغیر کلیدی در تأثیر درک مطلب زبان آموزان است. این یافته ها دارای مفاهیم آموزشی در زمینه های تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی است.
كلمات كليدي :
تاريخ دفاع : 1397-06-14