بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940289353
نویسنده : میترا دژآگاه ماسوله
عنوان پایان نامه : پیش بینی مصرف محصول سبز با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده و اقدام منطقی (مورد مطالعه : بیمه گزاران بیمه معلم در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر نگرانی زیست محیطی، نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات سبز، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد خرید محصولات سبز بوده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان محصولات سبز شهر رشت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 370 نفر از مشتریان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس نگرانی زیست محیطی، نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات سبز، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده، قصد خرید محصولات سبز استفاده شد و داده‌های جمع آوری شده با مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نسخه 24 فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همانطور که نتایج نشان داد، نگرش زیست محیطی (ضریب بتا: 298/0)، کنترل رفتاری ادراک شده (ضریب بتا: 194/0)، نگرش نسبت به محصولات سبز (ضریب بتا: 200/0) و هنجار ذهنی (ضریب بتا: 256/0) تأثیر معنادار و مستقیمی بر قصد خرید محصولات سبز توسط مشتریان دارد. در بعدی دیگر، نگرانی زیست محیطی تاثیر معنادار و مستقیمی بر کنترل رفتاری ادراک شده (ضریب بتا: 378/0)، نگرش نسبت به محصولات سبز(ضریب بتا: 343/0) و هنجار ذهنی (ضریب بتا: 394/0) دارد. در ادامه ضرایب تعیین مدل مفهومی پژوهش نشان داد، نگرانی زیست محیطی، کنترل رفتاری ادراک شده، نگرش نسبت به محصولت سبز و هنجار های ذهنی توانسته‌اند 42 درصد از واریانس قصد خرید محصولات سبز را پیش بینی کنند. نگرانی زیست محیطی توانسته‌ است 14 درصد از واریانس کنترل رفتاری ادراک شده مشتریان را پیش بینی کنند. نگرانی زیست محیطی توانسته‌ است 12 درصد از واریانس نگرش نسبت به محصولات سبز مشتریان را پیش بینی کنند. نگرانی زیست محیطی توانسته‌ است 16 درصد از واریانس هنجار ذهنی مشتریان را پیش بینی کنند
كلمات كليدي : : نگرانی زیست محیطی، نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات سبز، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، قصد خرید محصولات سبز.
تاريخ دفاع : 1397-02-04