بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940006559
نویسنده : محمد امین فیض بخش توانا
عنوان پایان نامه : تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه¬های تاثیرگذار در پدیده گرد و غبار در ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :پرویز رضائی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مردم جهان هر ساله حتي بيشتر از حوادث رانندگي جان خود را بر اثر آلودگي هوا از دست مي دهند. آلودگی هواناشی از ریزگردها می تواند منجر به ایجاد بيماري هايي مانند آسم تحريك شده، برونشيت، بيماري هاي قلبي و ريوی و آلرژي هاي تنفسي شود. منشأ اصلی پديده ریز گردها عمدتا"در كشورهاي همسايه قرار دارد. اين كشورها به ترتيب شامل عراق، سوريه و عربستان است. خشكسالي، تخريب اراضي در اثر وقوع جنگ‌های منطقه ای ، احداث سد بر روي رودخانه‌های موجود، كشت غيراصولي و كاهش پوشش گياهي منطقه، دلايل اصلي تشكيل پديده گرد و غبار در سالهای اخیر است. بنابر این در این تحقیق به بررسی تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه¬های تاثیرگذار در پدیده گرد و غبار در ایران پرداخته شده است . روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و نحوه جمع آوری داده ها اطلاعات بصورت میدانی و کتابخانه ای بوده و جامعه آماری تحقیق کشور ایران است . بررسی نتایج نشان می دهد که ایران به دلیل مختلف در قسمتهایی جنوبی خود دچار مشکل ریز گردها است که دلایل عمده ای از جمله سد سازی در کشورهای همسایه ، استفاده نادرست از منابع ابی و همچنین خشک شدن برخی نهرها و رودخانه ها در مرزهای غربی و شرقی بر ایجاد وتشکیل ریز گردها تاثیر گذار است.
كلمات كليدي : ریز گرد ،مولفه های اثر گذار ،ژئوپولتیک ، ایران.
تاريخ دفاع : 1396-10-13