بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 901268566
نویسنده : جواد حسین پور
عنوان پایان نامه : بررسی اثر توانایی ادراک مدیران بر اشتفاده از سیستم بهایابی، توانمند سازی روانشناختی و عملکرد وظیفه ای مدیران غیر مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شکرالله خواجوی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , مصطفی اعتمادی جوریابی,
چكيده : هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر توانایی ادراک مدیران بر استفاده از سیستم بهایابی، توانمند سازی روانشناختی و عملکرد وظیفه ای مدیران می باشد. . هدف اين تحقيق اين است که با تاکيد بر اثر عوامل روانشناختي /رفتاري بر استفاده از سيستم بهايابي پس از پياده سازي آن تحقيقات پيشين توسعه يابد. خصوصاٌ سعي مي شود مدارکي فراهم گردد که نشان دهد چگونه ادراك مديران از يك سيستم بهايابي به عنوان يك توانايي) توانايي ادراك (استفاده ايشان از سيستم توانمندسازي روانشناختي و عملكرد وظيفه اي را متاثر مي سازد. از اين رو انتظار مي رود اثر عملكردي توانايي درك مديران ازطريق افزايش شدت به کارگيري سيستم شناسايي ميشود. جامعه آماری در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوزاق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری هم از نوع نمونه گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس می باشد. با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه از نوع نامحدود است از فرمول جامعه نامحدود برای انتخاب نمونه استفاده شده است و تعداد نمونه برابر با 385 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع پرسشنامه از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد مربعات جزئی استفاده شده و بطور کلی تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss انجام شده است. نتیجه فرضیه اصلی تحقیق حاکی از آن است که تاثیر مثبت و معناداری بین اثر توانایی ادراک شخصی مدیر از سیستم بهایابی و میزانی که هر مدیر برای کنترل هزینه از سیستم بهایابی استفاده می کند وجود دارد و همچنین رابطه مثبت و مستقیمی میان توانایی ادراک مدیر از سیستم بهایابی و توانایی روانشناختی ایشان وجود دارد و همچنین رابطه مثبت و مستقیمی میان شدتی که یک مدیر از سیستم بهایابی برای مدیریت هزینه استفاده می کند و توانمندسازی روانشناختی وی وجود دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: ادراک مدیر، سیستم بهایابی، توانمند سازی روانشناختی، عملکرد وظیفه ای، بورس اوراق بهادار
تاريخ دفاع : 1395-11-30