بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 901260464
نویسنده : محمد مسعود اعتمادی جوریابی
عنوان پایان نامه : بررسي کاربرد حسابداري مديريت بر عملکرد سازمان هاي دولتي بهداشت و درمان : مطالعه موردي بيمارستان هاي دولتي استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شکرالله خواجوی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , مصطفی اعتمادی جوریابی,
چكيده : بررسی عملکرد بیمارستان ها برای بقا آن ها ضروری است، اگر چه که بیمارستان های دولتی بودجه خود را از محل خدمات که ارائه می دهند دریافت نمی کنند ولی بهبود رویه ها و طرح حسابداری مدیریت و تایید آن بر عملکرد حائز اهمیت و بررسی است در این راستا بیمارستان های دولتی استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه طرح حسابداری مدیریت، کاربرد حسابداری مدیریت و رضایتمندی از حسابداری مدیریت و عملکرد بیمارستان ها با استفاده از توزیع پرسشنامه میان کارکنان مالی و اداری مورد آزمون قرار گرفت، جامعه آماری پژوهش 215 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان تعداد 138 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که از این میان 123 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشته است، با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی فزضیات مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان دادند که رابطه مثبت و مستقیمی میان طرح حسابداری مدیریت و کاربرد حسابداری مدیریت، طرح حسابداری مدیریت و رضایتمندی از طرح حسابداری مدیریت و کاربرد حسابداری مدیریت و عملکرد وجود دارد. رابطه معنی داری میان رضایتمندی از حسابداری مدیریت و کاربرد آن مشاهده نشد و همچنین بررسی رابطه غیر مستقیم میان طرح حسابداری مدیریت و کاربرد حسابداری مدیریت از طریق رضایتمندی از حسابداری مدیریت نیز مورد پذیرش قرار نگرفت ولی نتایج رابطه ی غیر مستقیم معنی داری که حاکی از طریق کاربرد حسابداری مدیریت را بود نشان داد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت، رضایتمندی از حسابداری مدیریت، کاربرد حسابداری مدیریت، عملکرد، رگرسیون حداقل مربعات جزئی
تاريخ دفاع : 1395-11-30