بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940119744
نویسنده : شبنم حيدري لاكه
عنوان پایان نامه : بررسی تاثير كار هيجاني بر عملكرد شغلي با توجه به حمايت اجتماعي (مطالعه موردی: سازمان بهزیستی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فهم و کنترل هیجان‌های ناشی از شغل برای سازما‌ن‌ها لازم است. مدیریت با کنترل تأثیر هیجان‌ها بر شغل می‌تواند نیروی انسانی خود را ترفیع دهد.هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثير كار هيجاني بر عملكرد شغلي با توجه به حمايت اجتماعيِ کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان می باشد.بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :آیا كار هيجاني با توجه به حمايت اجتماعي بر عملكرد شغلي کارکنان بهزیستی استان گیلان تاثیر دارد؟ تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است و ابزار جمع¬آوری داده¬ها، پرسشنامه می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان است که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می¬شود. چهار فرضیه در این تحقیق مطرح گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر کنش سطحی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان و همچنین تاثیر کنش سطحی با توجه به حمایت اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان پذیرفته نمی شود. همچنین یافته ها نشان داد که کنش عمیق بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان تاثیر دارد و همچنین کنش عمیق نیز با توجه به حمایت اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان تاثیر دارد.
كلمات كليدي : کلیدواژگان: کار هیجانی، کنش سطحی، کنش عمیق، عملکرد شغلی، حمایت اجتماعی
تاريخ دفاع : 1396-11-7