بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950502308
نویسنده : مرضیه روستا
عنوان پایان نامه : تأثیر تسهیم دانش بر تعهدات عاطفی با توجه به ارتقای شایستگی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر تسهیم دانش بر تعهدات عاطفی با توجه به ارتقای شایستگی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان می باشد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه آیا تسهیم دانش بر تعهدات عاطفی با توجه به ارتقای شایستگی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان تاثیر دارد؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی بوده است. به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است و ابزار جمع¬آوری داده¬ها، پرسشنامه می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان می باشد. روش نمونه گیری، روش تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران جامعه محدود 261 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Amos 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه فرضیه در این تحقیق مطرح گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تسهیم دانش بر تعهد عاطفی و ارتقای شایستگی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان تاثیر دارد. همچنین یافته ها نشان داد تسهیم دانش از طریق ارتقای شایستگی بر تعهد عاطفی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان تاثیر دارد
كلمات كليدي : تسهیم دانش، تعهد عاطفی، ارتقای شایستگی
تاريخ دفاع : 1397-11-06