بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950070644
نویسنده : یوسف روحی فلکدهی
عنوان پایان نامه : ارزیابی شاخص‌های مدیریتی در واحدهای گلخانه های شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , جعفر عزیزی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : كشت¬هاي گلخانه¬اي با توجه به فراهم نمودن شرايط مصنوعي توليد و با خنثي كردن متغيرهاي محيطي اهميت ويژه¬ اي در پيشبرد فرآيند توسعه كشاورزي دارند بديهي است برنامه¬ريزي مناسب در جهت توسعه اين نظام توليدي با توجه به شرايط ويژه آن، نيازمند شناخت متغيرها و محدوديت¬هايي است كه بازدارنده¬ي توسعه اين كشت مي¬باشد. براين اساس تحقيق حاضر با هدف كلي ارزیابی شاخص¬های مدیریتی واحدهای گلخانه ای شهرستان رشت انجام شده است. این مطالعه از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی در شهرستان رشت انجام شده و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده های موردنیاز استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 84 واحد گلخانه ای منتخب در شهرستان رشت می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.در راستای بررسی و ارزیابی داده های آماری از روش های میانگین، انحراف استاندارد،روش رگرسیون خطی، آزمون کولموگروف اسمیرونف وآزمون t تک نمونه ای در نرم افزار SPSS.21 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها که با استفاده از آزمون t تک نمونه ای صورت گرفت، نشان داد که بین دانش مهارتی افراد و مدیریت بهینه واحدهای گلخانه¬های منتخب رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.همچنین بین نگرش افراد نسبت به توسعه پایدار و مدیریت بهینه واحدهای گلخانه¬های منتخب و نیز بین شاخص¬های فنی و حرفه ای مدیران و عملکرد مطلوب واحدهای گلخانه های منتخب رابطه معنی داری مثبت وجود دارد.
كلمات كليدي : ارزیابی، شاخص های مدیریتی، واحدهای گلخانه ای، شهرستان رشت
تاريخ دفاع : 1397-6-21