بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930526279
نویسنده : سکینه قمی کتیگری
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی بیمه مسئولیت دارندگان وسایل حمل و نقل موتوری ایران(مصوب 1395)با حقوق آمریکا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین داودی بیرق, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده بررسی بیمه مسئولیت دارندگان وسایل حمل و نقل موتوری یکی از موضوعاتی است که با توجه به ضرورت و اهمیت لازم است به بررسی دقیق آن پرداخته شود. محور و سوال تحقیق ما در این پژوهش این است وجوه افتراق بیمه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی در حقوق ایران و آمریکا چیست. با توجه به دیدگاه دو کشور به خصوص ایران که بعد از اجراي چهل سالۀ قانون بیمه اجباري شخص ثالث و احراز مشکلاتی براي حادثه دیدگان تصادفات وسایل نقلیه موتوري زمینی، که قانون در رفع آن مقررات لازم را پیش بینی ننموده بود، و احساس نیاز شدید اجتماع به تحت پوشش قراردادن خیل عظیم حادثه دیدگان وسایل نقلیه موتوري زمینی، ضرورت تصویب مقررات حمایتی جدید به شدت احساس شد و بر همین اساس قانون گذار درصدد برآمد تا نسبت به اصلاح قانون اقدام نماید. می‎دانیم که علت اصلی هر اصلاحی پیش بینی مقرراتی بوده که قبلاً دیده نشده و رفع نیازهایی است که بعد از تصویب قانون حادث می گردد و در چهارچوب قانون مصوب قبلی قابل حل نباشد، که هر دو عامل فوق، نقش بارزي در تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث داشته است. در قانون آمریکا نیز بیمه مسئولیت دارندگان وسایل حمل و نقل موتوری نیز دارای ضابطی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. کلید واژه: بیمه، مسئولیت، مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر، حادثه، خطر
كلمات كليدي : کلید واژه: بیمه، مسئولیت، مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر، حادثه، خطر
تاريخ دفاع : 1398-02-01