بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950497934
نویسنده : شادی کوچک خواه حسن کیاده
عنوان پایان نامه : تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با توجه به نقش بهره وری کارکنان دانشی سازمان بهزیستی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با توجه به نقش بهره وری کارکنان دانشی سازمان بهزیستی استان گیلان می باشد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه آیا مدیریت دانش بر نوآوری دانش با توجه به نقش میانجی بهره وری کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان تاثیرگذار است؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی بوده است. به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است و ابزار جمع¬آوری داده¬ها، پرسشنامه می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان می باشد. روش نمونه گیری، روش تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران جامعه محدود 306 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Amos 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه فرضیه در این تحقیق مطرح گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری کارکنان دانشی واسطه بین فرایند خلق دانش، تسهیم دانش ، بکارگیری دانش و نوآوری در بین کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان است.
كلمات كليدي : مدیریت دانش، نوآوری، بهره وری کارکنان دانشی
تاريخ دفاع : 1397-11-7