بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911069165
نویسنده : حسین مهدی نیا چوبری
عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت دانش و بکارگیری فناوری اطلاعات در شعب بانک انصار استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه با توجّه به پیشرفت ها و تحولات مداوم تکنولوژی در عرصه دنیای کسب وکار، فناوری اطلاعات نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه ها، بهبود عملیات و افزایش خدمات رسانی به مشتریان بازی نموده است. از طرفی کار دانش جایگزین کار فيزیکی شده است و مدیریت دانش می تواند به شکل فرآیندی که سازمان به وسیله آن برای آموزش، تدوین، توزیع و انتقال دانش استفاده می کند، مؤّثر باشد. به همین جهت پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بکارگیری فناوری اطلاعات در میان شعب بانک انصار با حجم نمونه 105 نفره تخمینی از کارکنان پرداخت. براي آزمودن فرضيات تحقيق و يافتن پاسخ آزمون، از نرم افزار آماري SPSS19 استفاده گرديد و با توجه به عدم نرمال بودن جامعه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در اين بررسي كليه نتايج آماري در سطح اطمينان 95% (05/0=α) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و بکارگیری فناوری اطلاعات در میان کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین مدیران و تصمیم گیرندگان بانک با ايجاد زيرساخت ها و فرايندهاي مناسب و نيز آماده سازي اعضاي سازمان برای کاربرد مدیریت دانش به وسیله هدایت فرآیندهای سازمانی به سوی ساختار و فعّالیت هایی که بر هریک از مؤلفه های مدیریت دانش در سازمان تأثیر گذار است بکوشند.
كلمات كليدي : اطلاعات، بکارگیری، فناوری، مدیریت دانش.
تاريخ دفاع : 1395-11-30