بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930455658
نویسنده : فریماه باقری
عنوان پایان نامه : ارائه يک روش مستقل خود آگاه و مبتني بر تکنيک تحمل پذيری خطای تطبيق پذير در مسيريابي برای شبکه های حسگر بي سيم
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : کامپیوتر
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیده حورا فخرموسوی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش ، یک روش مسیریابی متحمل خطای انطباقی و خودآگاه خودگردان (ASAART) را برای شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته وهمچنین ، به محدودیت های موجود روش های مسیریابی ترمیم خودکار (SHR) و مسیریابی گزینش خودکار (SSR) برای مسیریابی داده های حسگر نیز رسیدگی شده است.ضمنا به بررسی ترکیب و یکپارچه سازی روش های انعطاف پذیر و تشخیص خطای انطباقی و خودآگاه خودگردان برای تشکیل و ترمیم مسیر پرداخته شده است ، تا بدین صورت انعطاف پذیری را در مقابل خطا ها و اشکال ها، فراهم آورده شود. پس از ایجاد بستر شبیه¬سازی جهت آزمایش ایده مطرح شده ، پیاده¬سازی صورت می¬گردد. پروتکل اشاره شده در بخش 4-3-1 با استفاده از الگوریتم بهینه¬سازی ازدحام ذرات بهینه می¬شود نتایج این شبیه سازی ها، انعطاف پذیری بیشتر روش پیشنهادی را، در برابر خطاها و شکست ها نشان داده و ثابت می¬کنند .
كلمات كليدي : کلمات کلیدی : شبکه حسگر بیسیم , تحمل پذیری خطا ,خودآگاه و تطبیق پذیر
تاريخ دفاع : 1395-11-3