بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950197689
نویسنده : ساناز بردبار حقیقی
عنوان پایان نامه : مطالعه نگرش مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی، طیف اوتیسم و ناتوانی یادگیری خاص نسبت به فرزندانشان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عباسعلی حسین خانزاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ﻧﮕﺮﺵهای ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ویژه ﺷﺎﻥ، ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻙ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ منجر می شود، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﮕﺮﺵ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ نوع مطالعه در پژوهش حاضر زمینه‌یابی است که طی آن نگرش های مادران کودکان دارای ناتوانی کم توان ذهنی،طیف اوتیسم و ناتوانی های یادگیری با یکدیگر مورد مطالعه قرار می گیرند؛جامعه آماری این پژوهـش مـادران دانش‌آموزان طیف اوتیسم ، ناتوان یادگیری و کم توان ذهنی در مدارس ابتدایی استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 بوده است.نمونه آماري عبارت بود از 3گروه 40 نفري از مادران كودكان كم توان ذهني و مادران ناتوانی یادگیری و مادران طیف اوتیسم بودند كه از جامعه مذكور و مقطع پایه ابتدایی از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.براساس نتایج این پژوهش نشان دادکه مادران این سه گروه از کودکان با نیازهای ویژه در پذیرش و محبت نسبتا مطلوب عمل کردند؛ مادران کودکان مبتلا به اوتیسم نگرش متوسطی نسبت به فرزندان خود از لحاظ مولفه های شرم زدگی، ناکامی، نا امیدی، حمایت افراطی و نگرش کلی دارند.در حالی که مادران کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی از لحاظ مولفه های شرم زدگی، ناکامی و ناامیدی نگرش این مادران نامطلوب و پایین است. اما در حمایت افراطی نگرش مطلوب و بالایی دارند واین مولفه ها در مادران با کودکان ناتوانی یادگیری از لحاظ مولفه های شرم زدگی، ناکامی و ناامیدی مطلوب و بالا است اما در حمایت افراطی نگرش نامطلوب و پایینی دارند.همچنین میانگین گروه ناتوانی یادگیری به صورت معنی داری بیشتر از گروه اوتیسم و کم توان ذهنی با سطح معناداری p
كلمات كليدي : نگرش عاطفی، ناتوانی یادگیری، کم توان ذهنی ،طیف اوتیسم.
تاريخ دفاع : 1397-11-11