بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950300689
نویسنده : علیرضا کاسی نرگسی
عنوان پایان نامه : بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر فضای کسب و کار در منطقه آزاد انزلی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سید مظفر میربرگ کار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تا به امروز، صاحب نظران و سیاستگذاران در کشورهای مختلف به منظور دستیابی به رفاه و حل مشکلات اقتصادی جامعه توسعه اقتصادی راهبردهای مختلفی را برگزیده اند. بهبود محیط کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد شناخته شده اقتصادی مد نظر قرار می‌گیرد. بر این اساس هدف اصلی از اجرای تحقیق حاضر، پاسخ به این سئوال کلیدی است که آیا دولت، ساز و کارهای اقتصادی، نظام حقوقی و قضایی، تورم و نرخ ارز رسمی می‌تواند بر روی فضای کسب و کار منطقه آزاد انزلی تاثیر بگذارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از 700 شرکت فعال در منطقه آزاد انزلی است که 105 شرکت به روش غیر احتمالی در دسترس و با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده بر اساس روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS 25 و smartpls3 تحلیل گردید و نتایج تحقیق نشان داد که دولت، ساز و کارهای اقتصادی، نظام حقوقی و قضایی، و تورم بر روی فضای کسب و کار منطقه آزاد انزلی تاثیر دارد.
كلمات كليدي : فضای کسب و کار منطقه آزاد انزلی، دولت، ساز و کارهای اقتصادی، نظام حقوقی و قضایی، تورم، نرخ ارز.
تاريخ دفاع : 1397-11-11