بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940199000
نویسنده : مرضیه قاضی زاده
عنوان پایان نامه : تاثیر خود ارزیابی در مقابل ارزیابی همکلاسی بر توانایی پاراگراف نویسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی.
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود تقی پور بازرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضربه بررسی و مقايسه تاثير دو نوع از ارزیابی های جانشینی، به نام های خود ارزیابی و ارزیابی همکلاسی در پیشرفت مهارت پاراگراف نویسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می پردازد. برای دست یابی به این هدف، 45 دانش آموز زن با رده سنی 18-22 سال در آموزشگاه پردیس واقع در رشت از میان 90 زبان آموز ازطریق آزمونOPT انتخاب شدند. زبان آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه قرار گرفتند. هر گروه آزمایشی شامل 15 زبان آموزبود. ابتدا یک پیش آزمون از هر سه گروه گرفته شد. گروه آزمایشی الف نوع خود ارزیابی و گروه آزمایشی ب نوع ارزیابی همکلاسی را در طی 10 جلسه و گروه گواه 10جلسه ارزیابی سنتی دریافت نمودند. در انتها تمام گروه ها در یک پس آزمون شرکت نمودند. نتایج به دست آمده نشان داد که گروه آزمایشی ب با به کارگیری ارزیابی همکلاسی در مقایسه با دو گروه دیگر به مهارت پاراگراف نویسی بیشتری دست یافت.همچنین گروه الف بهتر از گروه گواه عمل نمود.طبق یافته های این پژوهش، معلمان می توانند با به کارگیری هر دو نوع ارزیابی جانشینی به پیشرفت مهارت پاراگراف نویسی زبان آموزان کمک کنند.یافته ها نشان داد که استفاده از ارزیابی همکلاسی، زبان آموزان را به تسلط بیشتری در پاراگراف نویسی سوق می دهد. نتایج این مطالعه می تواند برای معلمان و تدوین گران کتاب های آموزشی و طراحان برنامه درسی در سیستم آموزشی به منظورافزایش عملکرد زبان آموزان مفید واقع شود.
كلمات كليدي : پاراگراف نویسی ,گروه آزمایشی ,ارزیابی جانشینی
تاريخ دفاع :