بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950250765
نویسنده : رضاپورمحمدی
عنوان پایان نامه : استراتژی های ادب مورد استفاده در کلام معلم و تاثیر آن بر روی توانایی صحبت کردن فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود تقی پور بازرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق جهت بررسی تاثیر راهکارهای ادب در کلام معلم و تاثیر آن بر روی توانایی صحبت کردن زبان آموزان سطح متوسط به بالای ایرانی انجام شده است. به همین منظور از میان 50 زبان آموز در آموزشگاه زبان پردیس، واقع در شهرستان منجیل، 30 زبان آموز پسر، بین سنین 13 تا 16 سال، بر مبنای عملکردشان در آزمون تعیین سطح، جهت انجام این تحقیق انتخاب شدند. هدف از انجام این آزمون یکسان سازی سطح مهارت شرکت کنندگان در این تحقیق بود. هر گروه شامل 15 شرکت کننده بود. یک پیش آزمون برای تمامی شرکت کنندگان برگزار شد و سپس به مدت ده جلسه برای گروه آزمایشی از راهکارهای ادب در کلام معلم و برای گروه شاهد از تدریس و روش آموزشی معمول بهره گرفته شد. در پایان یک پس آزمون برای هر دو گروه برگزار شد و سرانجام مشخص شد که گروه آزمایشی با دریافت آموزش از طریق راهکارهای ادب در کلام معلم عملکرد بهتری در توانایی صحبت کردن نسبت به زبان آموزان گروه شاهد از خود نشان داده اند. از این رو نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر بسزایی بود که راهکارهای ادب در کلام معلم در بهبود توانایی صحبت کردن شرکت کنندگان داشت. نتایج این مطالعه همچنین کاربردهای سودمندی را برای مدرسان و زبان آموزان زبان دوم با هدف جذاب و وموثر کردن کلاسها و فراهم کردن یادگیری معنادار در پی داشت.
كلمات كليدي : توانایی صحبت کردن
تاريخ دفاع : 1397-11-09