بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950224012
نویسنده : رسول رمضانی لیمائی
عنوان پایان نامه : تحلیل ورزش کشتی گیله مردی به روش swot
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مرتضی رضائی صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در گیلان ورزا در کنار زندگي مردم شکل گرفته است ، تنوع مشاغل و کار در مزارع ، شالیزارها و ننال ها مونب شکل گیر فعالیت ها مختلف در این مناطق گردیده است ، کشتي نیز نوعي از ورزا بومي گیلاني ها محسوب مي شود . هدف از این تحقیق تحلیل نقاط يوت ، ضعف ، فرصت و تهدید ورزا کشتي گیله مرد در گیلان مي باشد . روا تحقیق توصیفي و از نوع کاربرد است. نامعه امار تحقیق از ورزشکاران، پیشکسوتان، مربیان و متخصصان کشتي و سایر علايمندان به ورزا کشتي گیله مرد است که در ان نامعه امار 123 نفر بوده اند، تعداد نمونه از طریق ندول مورگان 113 نفر بدست امدو از نظرات مربیان و کشتي گیران و سایرین استفاد شده است . در این راستا برا ابزار اندازه گیر ،از پرسشنامه يهرماني و همکاران ) 1333 ( استفاده شده است . روایي و پایایي پرسشنامه با انماع نظر خبرگان و ازمون الفا کرونباخ (α =0/932) تایید شد ، این عوامل در گام اول با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق و استخراج شد . در گام بعد ، عوامل يوت و ضعف و فرصت و تهدید با استفاده از ازمون فریدمن رتبه بند شدند . یافته ها نشان داد که اتحاد و همدلي بین مسئولان و افراد روستایي در نهت پیشبرد اهداف کشتي گیله مرد به عنوان نقاط يوت و رویکرد ملي مسئولان ورزشي و تدوین برنامه ها نامع در حوزه زماني معین و انرا مرحله به مرحله ان از نقاط ضعف مي باشند . دیدگاه مناسب دولت در به روز کردن اماکن ، فضاها و تجهیزات ورزشي توام با فناور روز دنیا از فرصت ها مهم است که مي تواند پشتوانه بسیار يو برا توسعه این ورزا سنتي گردد و همچنین درگیر بودن نظام مدیریت دولتي در ورزا، و به عنوان تهدیدها ورزا کشتي گیله مرد کشور شناخته شدند .
كلمات كليدي : ورزا بومي ، کشتي گیله مرد ، يوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها ، تهدیدها
تاريخ دفاع : 1397-11-09