بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950050043
نویسنده : کریم آقازاده دمیرچی
عنوان پایان نامه : نقش میانجی تعهدات عاطفی در تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد فردی کارکنان بخش ستادی آموزش و پرورش استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی تعهدات عاطفی در تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد فردی کارکنان بخش ستادی آموزش و پرورش استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان ستادی سازمان آموزش و پرورش استان گیلان هستند که به روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 221 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رهبری اصیل بر تعهد عاطفی و عملکرد فردی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان تاثیر معناداری دارد. همچنین تاثیر تعهدعاطفی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان نیز تایید شد. همچنین مشخص شد که تعهد عاطفی نقش میانجی در تاثیر رهبری اصیل بر عملکرد فردی کارکنان دارد و نقش تعدیل گر متغیر ویژگی های شغلی در تاثیر رهبری اصیل بر عملکرد فردی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان نیز تایید شد.
كلمات كليدي : رهبری اصیل – تعهد عاطفی – ویژگی های شغلی – عملکرد فردی
تاريخ دفاع : 1397-11-08