بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950265608
نویسنده : روح اله شیرزاد
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای دولت گرایی در سیاست های توسعه ای ایران و مالزی(دوره ماهاتمیر محمد و هاشمی رفسنجانی)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :متین انجم روز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش بررسی كاركرد‌هاي توسعه‌ای دولت ايران در زمان هاشمی رفسنجانی و مالزي در زمان ماهاتمیر محمد می‌باشد. بدین ترتیب که فرضیه‌ی پژوهش نیز اینگونه بیان شده است که با توجه به تفاوت در اهداف، آرمان‌ها و مقاصد سياسي ايران و مالزي، دولت مالزي جهت‌گيري بیشتری به سمت اهداف توسعه‌ای دارد، ولي در ايران به دليل اهميت يافتن اهداف و مقاصد سياسي امنيتي و ايدئولوژيك، اهداف توسعه‌ای در اولويت دولت قرار ندارند و در نتيجه نقش و كاركرد توسعه‌ای که در دولت مالزي جود داشته است در دولت ایران مشاهده نشده است. در نهايت با بررسي تطبيقي نتايج دو بخش ايران و مالزي تلاش شده تا نقاط ضعف پيگيري اهداف توسعه در ايران مشخص شده و نقش مفيد دولت به شكل مؤثري در برنامه‌ریزی‌ها نمايان گردید و مشخص شد که داشتن چشم انداز واقعی و عمل نمودن به آن در کشور مالزی توسط شخص ماهاتمیر محمد، این کشور را رو به صعود کشانید. ضمناً به هیچ وجه نمی‌توان تلاش‌های مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که در راه تعالی ایران و انقلاب بوده را نادیده گرفت.
كلمات كليدي : توسعه‌گرايي، مالزي، مهاهاتمير محمد، نخبگان توسعه‌گرا، هاشمی رفسنجانی.
تاريخ دفاع : 1397-11-09