بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632207
نویسنده : سید نعمت کلانتری
عنوان پایان نامه : «ارتباط بین معیار های کیفیت سود و ارزش بازده مازاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رضا مرادف,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین معیار های کیفیت سود و ارزش بازده مازاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق بازده مازاد بعنوان متغیر وابسته تحقیق و معیار های کیفیت سود بعنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده اند. همچنین دارایی، چرخه عملیاتی، دارایی نامشهود، شدت سرمایه، رشد و اهرم بعنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده اند. این تحقیق کاربردی است و از نوع مطالعات تجربی به حساب می آید. از اطلاعات آرشیوی برای انجام تحقیق استفاده می شود. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 الی 1393 می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه شده است که در نهایت تعداد 104 شرکت بعنوان نمونه آماری برآورد شده است. در این تحقیق براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه اي و میدانی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار E-Views انجام گرفته است. برای آزمون فرضیات از فروض اصلی رگرسیون شامل آزمون های نرمال بودن داده ها، ناهمسانی واریانس، خود همبستگی، هم‌خطی و مانایی متغیرها استفاده شد که با تائید همه آزمون های پیش فرض رگرسیون در نهایت آزمون فرضیه تحقیق با اسفاده از آزمون t انجام گردید. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد بین کیفیت سود و ارزش بازده مازاد ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
كلمات كليدي : معیار های کیفیت سود، بازده مازاد
تاريخ دفاع : 1395-06-31