بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950223678
نویسنده : عباس عبدیان
عنوان پایان نامه : شناسایی عوامل مؤثر بر وابستگی عاطفی ورزشکاران نسبت به برند سالن های ورزشی بدنسازی در شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , منصور کارنیا شفارود,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه سازمان ها در نحوه ی عملکرد و روش های کاری خود متفاوت عمل می کنند تا به مزیت رقابتی دست یابند. در محيط بازار بسيار رقابتي كنوني، كه كالاها و خدمات به تنهايي براي جذب يك بازار جديد و يا حتي نگهداري بازارها و مشتريان فعلي كافي نيست، جنبه احساسي و عاطفي محصولات، تمايز كليدي انتخاب نهايي محصول و قيمتي كه مصرف كنندگان حاضر به پرداخت هستند، مورد توجه بوده و تأكيد اصلي بر روي توسعه و ترفيع كالاهايي با علامت تجاري است كه نيازهاي احساسي و عاطفي مصرف كنندگان را برآورده كند. برای اینکه مشتریان به برند یک محصول یا خدمات وابستگی داشته باشند عوامل متعددی درآن مؤثر می باشند. بر همین اساس هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر وابستگی عاطفی ورزشکاران نسبت به برند سالن های ورزشی بدنسازی شهر رشت می باشد. برای این منظور 343 نفر از ورزشکاران بدنسازی شهر رشت به طور تصادفی از 10 باشگاه بدنسازی شهر رشت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق، پرسش نامه عوامل مؤثر بر وابستگی عاطفی و پرسش نامه وابستگی عاطفی به برند استفاده شد. از روش تحلیل مسیر، ضریب همبستگی مناسب و رگرسیون با استفاده از نرم افزار AMOS برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادکه عامل های کیفیت خدمات، رضایت مندی، اعتماد، قیمت و ویژگی برند بر وابستگی عاطفی به برند مؤثر می باشند و از بین این متغیرها اثر کیفیت خدمات، اعتماد، قیمت و رضایت مندی بیشتر است. بنابراین برای ایجاد وابستگی عاطفی در ورزشکاران توسط باشگاه ها لازم است به این موارد توجه شود.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: وابستگی عاطفی، برند، ورزشکاران، سالن های ورزشی
تاريخ دفاع : 1397-11-1