بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950256296
نویسنده : ماریا دلمانیان
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و دارائی های نقدی شرکت ها (در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش، ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و دارائی های نقدی شرکت ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1395 است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. 138 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش به روش حذف به اعمال محدودیت ها، از بین شرکت های جامعه انتخاب شد. روش گردآوری داده ها از صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه در نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. روش پژوهش از بعد هدف توصیفی، کاربردی و روش تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون می‌باشد.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شرکت هائی با امتیاز مسئولیت پذیری بالا تمایل به ریسک سیستماتیک پائین و بنابراین دارائی های نقدی کمتری دارند.
كلمات كليدي : مسئولیت اجتماعی شرکت-دارائی های نقدی-ریسک سیتماتیک
تاريخ دفاع : 1397-05-09