بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890931754
نویسنده : طهمورث سمیعی
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر عدم توفیق صنعت نوغانداری در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدصادق اللهیاری, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا صیداوی, ,
چكيده : پرورش کرم ابریشم یکی از محصولات مهم و با ارزش در بخش کشاورزی است که به دلیل جایگاه و اهمیت بالایی که در بخش کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور داراست از جمله محصولات استراتژیک استانهای شمالی کشور محسوب می شود. و نقش عمده¬ای در ایجاد اشتغال ایفا می کند. صنعت نوغانداری علیرغم داشتن استعدادهای بالقوه در زمینۀ تولید، فرآوری و تجارت در سالهای اخیر دچار بحران شده و وابستگی مستقیم بیش از 6000 هزار خانوار بر کشت توت و تولید پیله ابریشم و همچنین جایگاه ابریشم در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، ضرورت تدوین استراتژی و ساختار مناسب برای صنعت نوغانداری ایران را دو برابر کرده است و متأسفانه این صنعت در کشور ما به دلیل سیاستهای نادرست و قیمت گذاری غیر منطقی و مداخله های ناروا با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه است. بدین منظور در این تحقیق، عوامل موثر بر عدم توفیق صنعت نوغانداری در استان گیلان بررسی شده است و سئوال اصلی این است که مهمترین مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فنی و سیاسی-مدیریتی پیش روی صنعت نوغانداری در استان گیلان از دیدگاه نوغانداران، کارخانه داران، کارشناسان و بازرگانان چیست و راه حل های پیشنهادی برای برون رفت از این مشکلات چه می تواند باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش دلفای تکنیک می باشد و جامعۀ آماری نوغانداران، کارخانه داران، بازرگانان و کارشناسان استان گیلان می باشد. نمونۀ آماری افراد متخصص و صاحب نظر در مسائل صنعت نوغانداری بوده که تعداد نمونه انتخاب شده 54 نفر که از این تعداد 16 نفر کارشناس، 15 نفر نوغاندار، 12 نفر کارخانه دار و 11 نفر هم بازرگان انتخاب گردیدند. در مرحلۀ نخست پژوهش پنج سئوال باز در خصوص مهمترین مشکلات پیش روی صنعت نوغانداری طراحی ودر اختیار افراد صاحب نظر جهت اظهار نظر و ارائه ایده های جدید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل مرحلۀ اول پرسشنامه ای تنظیم و آنها بر اساس اولویت بندی نسبت به انتخاب گزینه اقدام کردند. پس از جمع آوری پرسشنامه¬ها، داده¬هاي جمع آوری شده با استفاده از تحلیل محتوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این مرحله کلیه نظرات پاسخ دهنده گان به پنج سئوال باز مطرح شده جمع آوری و مجدداًپرسشنامه¬ای مجزا و تخصصی دوباره از مجموع نظرات آنها طراحی و گویه¬ها در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای مشخص و مجدداً بین کارشناسان، کارخانه داران، بازرگانان و تولیدکننده¬گان توزیع گردید. این سئوالات به تفکیک مسائل اقتصادی، اجتماعی، فنی، سیاسی-مدیریتی و برون رفت مورد تجزیه و تحلیل آماری در قالب برنامه SPSS صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها در این تحقیق از شاخص آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، نسبت تغیرات و ضریب کندالW استفاده شده است. و مهمترین مسائل و مشکلاتی که همۀ گروه¬ها اتفاق نظر داشتند، پایین بودن قیمت پیلۀ ابریشم، پایین بودن کیفیت پیلۀ تولیدی، برنامه ریزی جهت جلوگیری از واردات بی رویه ابریشم، مهاجرت جوانان به شهرها بخاطر عدم توجه اقتصادی صنعت نوغانداری و بی توجهی دولت در امر به زراعی و بهنژادی صنعت نوغانداری می باشد.
كلمات كليدي : : نوغانداری، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فنی و سیاسی-مدیریتی، دلفای تکنیک، نوغانداران، کارخانه داران، کارشناسان و بازرگانان
تاريخ دفاع : 1391-12-1