بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950269945
نویسنده : محمدرضا غضنفر طهران
عنوان پایان نامه : تاثیر بکارگیری عوامل کارآفرینی مبتنی بر فرصت بر موفقیت نوآوری در سازمان ها (مورد مطالعه : اداره کل امور مالیاتی شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بکارگیری عوامل کارآفرینی مبتنی بر فرصت بر موفقیت نوآوری در سازمان ها در سازمان امور مالیاتی شهرستان رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شاغل در سازمان امور مالیاتی شهرستان رشت می باشد و روش نمونه گيري نیز تصادفي ساده بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران برای جامعه محدود تعداد 231 عدد برآورد گردید. پژوهش حاضر، از لحاظ ماهیت مساله و هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ روش اجرايي توصيفي- تحلیلی محسوب می شود. روش جمع آوري اطلاعات میدانی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. در پژوهش حاضر به دو روش توصيفي و استنباطي به تشریح و تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير توزيع فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات به تحليل و توصيف ويژگي هاي جامعه پرداخته شد. در سطح استنباطي هم به منظور آزمون فرضيه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده نشان دادند که گرایش به استراتژی مبتنی بر فرصت، گرایش به رشد مبتنی بر فرصت، گرایش به استفاده از منابع مبتنی بر فرصت، ساختار مدیریت مبتنی بر فرصت، بکارگیری پاداش و بکارگیری فرهنگ کارآفرینی تاثیر معناداری بر موفقیت نوآوری در سازمان ها دارد. همچنین با تایید فرضیه های فرعی مشخص شد بکارگیری عوامل کارآفرینی مبتنی بر فرصت تاثیر معناداری بر موفقیت نوآوری در سازمان ها دارد.
كلمات كليدي : نوآوری، عوامل کارآفرینی مبتنی بر فرصت، گرایش به استراتژی، گرایش به رشد، گرایش به استفاده از منابع، ساختار مدیریت، بکارگیری پاداش، بکارگیری فرهنگ کارآفرینی
تاريخ دفاع : 1397-11-10