بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950036727
نویسنده : مجید یوسفی گراکوئی
عنوان پایان نامه : نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و کارآفرینی در بهبود عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : اداره کل امور مالیاتی شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و کارآفرینی در بهبود عملکرد سازمانی در سازمان امور مالیاتی شهرستان رشت می باشد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان متغیر مستقل تحقیق، عملکرد سازمانی بعنوان متغیر وابسته تحقیق و همچنین نوآوری و کارآفرینی نیز به عنوان متغیر ها میانجی تحقیق در نظر گرفته شده است. جامعه آماری استفاده شده در این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان امور مالیاتی شهرستان رشت می باشد و روش نمونه گيري نیز تصادفي ساده بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران برای جامعه محدود تعداد 231 عدد برآورد شده است. پژوهش حاضر، از لحاظ ماهیت مساله و هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ روش اجرايي توصيفي- تحلیلی محسوب می شود. روش جمع آوري اطلاعات میدانی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که تعداد 235 عدد پرسشنامه بین کارکنان نمونه آماری توزیع شد و تعداد 218 پرسشنامه قابل قبول برگشت داده شد. در این تحقیق از دو روش توصيفي و استنباطي به تشریح و تجزيه و تحليل استفاده شده است، بطوریکه در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير توزيع فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات به تحليل و توصيف ويژگي هاي جامعه پرداخته شد و در سطح استنباطي هم به منظور آزمون فرضيه های تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که میان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی، نوآوری و کارآفرینی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان نوآوری و کارآفرینی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این میان نوآوری و میان کارآفرینی با عملکرد سازمانی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری، کارآفرینی، عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1397-11-9