بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950276381
نویسنده : الهام ربیعی نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی بدهی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در این پژوهش برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی از شاخص های منتشر شده توسط گلاب و میل شامل 4 معیار: نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره، پاداش هیات مدیره، حق رای سهامداران و افشای هیات مدیره استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیر وابسته هزینه تامین مالی (DebtCost) نیز از نسبت هزینه مالی(سود پرداختی بابت تسهیلات مالی) بر کل بدهی استفاده شده است. همچنین متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت آنی، نسبت سودآوری، بازده دارایی ها و سن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی تاثیرگذار، در مدل وارد شده اند. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 123 شرکت که طی سال های 1390 تا 1396 عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند، انتخاب شدند. در این پژوهش از رگرسیون ترکیبی و روش EGLS استفاده شده است. نتایج نشان داد که شواهدی دال بر معناداری رابطه بین نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره، با هزینه تامین مالی شرکت وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که پاداش هیات مدیره و درصد مالکان نهادی رابطه منفی و معنادار و میزان افشای هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری با هزینه تامین مالی دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره، پاداش هیات مدیره، درصد مالکان نهادی، میزان افشای هیات مدیره، هزینه تامین مالی.
تاريخ دفاع : 1397-11-9