بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920557284
نویسنده : كبري اسلام دوست كليدبري
عنوان پایان نامه : بررسی میزان کارایی واثربخشی سیستم مالی در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد سما اسلام شهر)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محسن ارچین لیسار, ,
چكيده : تجزيه و تحليل دقيق ميزان کارایی عملکرد و اثربخش بودن آن در شركت توسط مديران، اين امكان را به آن¬ها مي¬دهد تا براي مقابله با حوادث و وقايع پيش بيني نشده اقدامات و تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.از طرفي هر گونه ارزيابي نادرست از وضعيت کارا بودن شرکت، منجر به ايجاد مشكلات جدي براي آن¬ها گرديده و ممكن است آن¬ها را از ايفاي تعهدات خود در سررسيد ناتوان كرده و حتي آن¬ها را تا مرز ورشكستگي پيش ببرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان کارایی واثربخشی سیستم مالی در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سما می باشد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات صورت های مالی در طی سال ۱۳۹۱-۱۳۹۵ با رگرسیون چند متغیره خطی به تخمین مدل و بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد ارائه صورت های مالی بر کارایی و اثربخشی سیستم مالی دانشگاه سما تاثیر مثبت و معناداری دارد و حفاظت و نظارت بر دارایی ها بر کارایی و اثربخشی سیستم مالی دانشگاه سما تاثیر معناداری را نشان نمیدهد همچنین بهای تمام شده فعالیت ها بر کارایی و اثربخشی سیستم مالی دانشگاه سما تاثیر منفی و معناداری دارد و کنترل داخلی مناسب بر کارایی و اثربخشی سیستم مالی دانشگاه سما تاثیر مثبت و معناداری دارد.
كلمات كليدي : کلیدواژه ها: بهای تمام شده، کارایی، اثربخشی، سیستم مالی، کنترل داخلی.
تاريخ دفاع : 1397-11-9