بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950214604
نویسنده : اکرم نظیری
عنوان پایان نامه : بررسی دیدگاه فقهی علامه طباطبایی (ره) در تفسیر آیات مربوط به ازدواج و خانواده و تطبیق آن با نظرات فقهای برجسته شیعه
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده روابط صحیح زن و مرد و جایگاه ارزشمند خانواده و مبحث نکاح همواره مورد توجه دین اسلام بوده و هست.. بخش قابل توجهی از آیات در قرآن در حوزه خانواده و ازدواج نازل شده است. فقها و مفسرین پنجاه آیه از آیات قرآن کریم راکه به طور مستقیم به موضوع خانواده ،ازدواج و انحلال نکاح مربوط می شود، مورد بحث قرار داده اند.در این تحقیق ، بخشی از این آیات از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان با رویکردی تطبیقی با نظریات تعدادی از فقهای برجسته شیعه در گذشته و معاصر بررسی شده است. تا معلوم شود ایشان در آیاتی که حاوی حکمی از احکام مربوط به ازدواج و خانواده است چگونه عمل کرده است؟و با چه روندی به تفسیر این احکام پرداخته است؟با دقت در تفسیر این آیات می توان گفت : علامه در تفسیر خود از پرداختن به مباحث فقهی پرهیز کرده است .ایشان درتفسیر آیات ابتدا مفردات را نوشته ، سپس نظر گروه های مختلف مفسرین گذشته را ذکر کرده ، آنگاه به برداشت خود از آیه با توجه به متن آیه و آیات مرتبط و مشابه پرداخته است. نتیجه حاصله از تحقیق حاضر نشانگر این است که بخش اعظمی از آیات این حوزه در نظر همه فقها و مفسرین در تطبیق با دیدگاه علامه طباطبایی هم سویی دارند.و در تعداد محدودی از آیات در مباحثی نظیر احکام مربوط به تعدد زوجات و ازدواج با غیر مسلمان اختلاف نظرهایی وجود دارد.
كلمات كليدي : کلید واژه: علامه طباطبایی -خانواده - نکاح – تفسیر المیزان-انحلال نکاح
تاريخ دفاع : 1397-11-10