بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950264979
نویسنده : سامان سرانجام
عنوان پایان نامه : بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه آویشن بر روی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به تتراسایکلین
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه : بررسی بر روی اثر ضد میکروبی عصاره های گیاهی و ترکیبات طبیعی نشان داده است که گیاهان منابع بالقوه ای از عوامل ضد عفونت می باشند که این امر معرفی ترکیبات جدیدی را بدنبال داشته است . با توجه به اثرات ضد میکروبی گزارش شده متفاوت و گاه متناقض از آویشن اثر ضد باکتری عصاره اتانولی آن بررسی گردید. مواد و روش ها: ابتدا به روش ماسوراسیون آویشن پودر شده و سپس عصاره های هیدروالکلی 70% آن تهیه شد. اثرات ضد میکروبی عصاره ها بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تتراسایکلین با استفاده از روش انتشار دیسک انجام شده و قطر هاله عدم رشد عصاره های آویشن اندازه گیری و ثبت شد. مقادیر MIC و MBC عصاره ی آویشن نیز تعیین گردید و مواد موثره موجود در این گیاه با استفاده از کروماتوگرافی گازی تعیین شد. نتایج: هاله عدم رشد برای گیاه آویشن بطور میانگین 13میلی متر و با MIC و MBC بترتیبmg/ml 25 و 50 mg/mlمی باشد.اصلی ترین ماده موثره گیاه آویشن Thymol و Isopropyphen شناسایی شد. نتایج حاصل بیانگر اثر ضد باکتری عصاره هیدروالکلی آوبشن بر روی استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. این نتایج حکایت از تاثیر گیاه آویشن به استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک تتراسایکلین می باشد و با توجه به مقاومت آنتی بیوتیکی ، از این گیاه میتوان در درمان بیماری های عفونی در آینده استفاده نمود.
كلمات كليدي : عصاره آویشن، GC/MS ، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به تتراسایکلین
تاريخ دفاع : 1397-11-10