بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950288628
نویسنده : علی جیرانی مقدم
عنوان پایان نامه : تاثیر مولفه‌های جامع پذیرش و استفاده از فناوری ۲ (utaut2 ) بر استفاده از موبایل بانک ، بانک ملی استان گیلان.
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :احمد قنبریان بروجنی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ادبیات نظریه جامع پذیرش و استفاده از فناوری(utaut2) و بررسی میزان تطبیق آن با بانکداری الکترونیک در ایران طرح‌ریزی و انجام شده است. جامعه اماری پژوهش کلیه مشتریان بانک‌های ملی شعب استان گیلان بوده‌اند که تعداد 385 نمونه از آنها بصورت غیر تصادفی هدفمند برای انجام پژوهش انتخاب و مورد نظر سنجی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که شامل 30 سوال و 7 مولفه می‌باشد. اطلاعات بدست آمده از فعالیت میدانی پژوهش به کمک نرم‌افزارهای Lisrel و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت. یافته‌های پژوهش وجود رابطه بین انتظارعملکرد و قصدرفتار، انتظارتلاش و قصدرفتار، شرایط تسهیل‌گر و قصدرفتار، قصدرفتار و رفتاراستفادهکننده و همچنین اثر مداخله‌ای قصدرفتاربرتجربه فردی و رفتاراستفاده کننده را تایید نمود و وجود رابطه بین نفوذ همتایان وقصدرفتار و ارزش قیمت وقصد رفتار رد گردید.
كلمات كليدي : نظریه جامع پذیرش، بانکداری الکترونیک، رفتاراستفاده کننده، قصدرفتار.
تاريخ دفاع : 1397-6-22