بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900856170
نویسنده : حسین خسروی
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمدرضا پورعلی,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن صادق پور, ,
چكيده : چكيده هدف اين تحقيق، بررسی تاثیر نوع گزارشهاي حسابرسان (مقبول و مشروط) بر عملکرد مالی شرکتها می¬باشد. جامعه آماری تحقیق تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب طی سال‌های 89 لغایت 93 می‌باشد که به روش حذف سیستماتیک 510 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ایی و جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS 20 استفاده گردید. نتاج تحقیق حاکی از تاثیر نوع گزارش حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت‌ها می باشد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: عملکرد مالی ، نسبتهای مالی، اظهارنظر مقبول ، اظهارنظر مشروط
تاريخ دفاع : 1394-11-20