بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950241424
نویسنده : سونا حاجی پور
عنوان پایان نامه : اثر عصاره برگ گیاه گردو بر روی میزان ماندگاری، ویژگی های میکروبی و فیزیکو شیمیایی فیله مرغ
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ملیحه راحتی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ملیحه راحتی, ,
چكيده : با اثبات اثرات مضر نگهدارنده های شیمیایی بر سلامت انسان، توجه محققان و مردم به استفاده از نگهدارنده-های گیاهی به جای نگهدارنده های شیمیایی جلب شده است. برگ گردو، به علت اثرات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی بالا، انتخاب خوبی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی است. برای به دست آوردن عصاره، برگ های درخت گردو به اندازه کافی تهیه و خشک شدند. پس از استخراج با حلال اتانول در دمای 30 درجه سانتیگراد و فرکانس 50-60 هرتز، استخراج توسط دستگاه اولتراسوند انجام شد و سپس برای تجزیه و تحلیل ترکیبات عصاره، آنالیز GC انجام شد. برای تعیین میزان بار میکروبی گوشت مرغ و جداسازی میکروارگانیسم های موجود در آن، محیط کشت EMB و MSA به ترتیب برای بررسی حضور Escherichia coli و Staphylococcus aureus مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت ضد باکتریایی شش غلظت (100، 200، 400، 800، 1000 و ppm2000) از عصاره برگ گردو به روش انتشار چاهک در آگار و اندازه گیری هاله عدم رشد انجام شد. سه غلظت که بهترین نتایج را نشان دادند، برای بررسی اثر عصاره بر روی دوره نگهداری گوشت مرغ در دمای 4 درجه سانتیگراد انتخاب شدند. برای این منظور، نمونه های گوشتی تحت 4 تیمار قرار گرفتند: T0(شاهد)، T1(ppm800)، T2 (ppm1000) و T3(ppm2000). آزمایشات شیمیایی شامل اندازه گیری های pH، اندازه گیری های اکسیداسیون، اسید تيوباربيتوريک، مت ميوگلوبين و آزمايش های ميکروبی از جمله شمارش کلی، شمارش اشريشيا کلای، استافيلوکوکوس اورئوس و کليفرم در روزهای 0، 3، 6، 9 و 12 به همراه آنالیز ارگانولپتيک مورد ارزيابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ترکیب عصاره برگ گردو در فیله مرغ موجب تاخیر در اکسیداسیون و فساد میکروبی شده است. در این راستا، نمونه ی حاوی عصاره با غلظت ppm 2000 در مقايسه با غلظت 800 و ppm 1000 در افزايش طول عمر فیله مرغ موثرتر بود. در نتیجه وجود عصاره برگ گردو در نمونه هاي مرغ، کيفيت آنها را حفظ کرده و عمر آنها را در زمان نگهداری در دمای پایین افزایش می دهد که با نتايج حاصل از تجزيه و تحليل ارقام ميکروبي، شيميايي و حسي مورد تاييد قرار گرفت. در واقع این عصاره از ويژگي هاي ضد باکتريايي و ضد اکسیدشدگی خوبی برخوردار بوده و اين يافته ها مي تواند زمينه ي تحقيقات بيشتري را در آينده براي شناسايي، تعيين مقدار و تخليص ترکيبات موثره ي آن فراهم و به عنوان يک ماده نگهدارنده ی طبیعی در نگهداری مواد غذایی جایگزین ترکیبات شیمیایی گردد.
كلمات كليدي : گوشت مرغ، كيفيت، عصاره برگ گردو، مدت نگهداري، فعاليت ضد ميكروبي
تاريخ دفاع : 1397-11-9