بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940036602
نویسنده : مریم اسد پاسکی
عنوان پایان نامه : اثربخشی قصه گویی به روش هدفمند بر ارزش های زندگی (مسولیت پذیری -احترام)و قضاوت اخلاقی کودکان دبستانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از مهمترین موضوعات در تربیت کودک، پرورش قضاوت اخلاقی و ارزش های زندگی اوست و قصه­گویی به­عنوان ابزاری جهت انتقال پیام‌های اخلاقی و رفتاری در جوامع گوناگون محسوب می­گردد. پژوهش حاضر با هدف آموزش قصه گویی به روش هدفمند بر ارزش های زندگی (مسولیت پذیری -احترام)و قضاوت اخلاقی کودکان دبستانی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی می باشد. جامعه آماري در اين پژوهش،كليه‌ي دانش آموزان دختر دبستانی مدرسه در سال تحصيلي1396-1395 مشغول به تحصيل هستند. بر اين اساس، نمونه پژوهش در بر گيرنده 30نفر از اين جامعه است(۱۵ نفر گواه،15نفر آﺯمايش)كه براي انتخاب آن از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد و به طور همزمان مقیاس مسولیت پذیری ،احترام (آرن و همکاران 1993) و ﻗﻀﺎوت اﺧﻼﻗﯽ لنیک و کیل (2005).برای دو گروه اجرا شد. سپس بر اساس برنامه‌ی آموزشي،8 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. و گروه گواه مورد آموزشي قرار نگرفت. پس از اتمام جلسات مجدداً پرسشنامه های مذکور برای هر دو گروه در یک موقعیت یکسان اجراء شد تا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص شود. نتایج بدست آمده با استفاده از شاخص های آماری تحلیل کوواریانس، تحلیل چند متغیری (مانوا ) نشان داد طبق فرضیه آموزش قصه گویی به روش هدفمند بر ارزش های زندگی (مسولیت پذیری -احترام)و قضاوت اخلاقی موثر بوده است (001/ >P). از این رومیتوان از قصه­گویی به عنوان یک روش آموزشی غیرمستقیم و متناسب با دنیای کودکی به صورت آزاد با روش های از پیش تعیین شده با توجه به آموزه خاص و هدفمند اخلاقی بهره گرفت.
كلمات كليدي : قصه گویی به روش هدفمند ، ارزش های زندگی (مسولیت پذیری -احترام)، قضاوت اخلاقی
تاريخ دفاع : 1396-6-20