بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950179779
نویسنده : مائده زورقی
عنوان پایان نامه : تاثیر صحه گذاران ورزشکارحرفه ای و پیشکسوت بر ارزش تجاری برند
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فاطمه انتشاری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این تحقیق تاثیر صحه گذاران ورزشکارحرفه ای و پیشکسوت بر ارزش تجاری برند می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می¬شود. ابزار گردآوری داده¬ها در این پژوهش پرسشنامه (راندل تیل، پرساد، الونن، مینی سوتا) می باشد که شامل 28 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي سنجش متغیرها نیز از طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (7/0 < ) بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان زن و مرد بالای 18 سال شهر رشت می باشد که از وسایل ورزشی (تجهیزات ورزشی، پوشاک ورزشی، ...) و یا محصولات غیر ورزشی استفاده میکنند که توسط ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی صحه گذاری شده اند، است که تعداد آنها 385 نفر می¬باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری SPSS - PLSاستفاده شد. نتایج نشان داد که صحه گذاری توسط ورزشکارحرفه ای و پیشکسوت بر ارزش برند های مرتبط تاثیر دارد و صحه گذاری توسط ورزشکارحرفه ای و پیشکسوت بر ارزش برند های غیر مرتبط تاثیر ندارد و بین تاثیر بین صحه گذاری ورزشکار حرفه ای و پیشکسوت بر ارزش تجاری برند های مرتبط و غیر مرتبط تفاوت معنی دار وجود دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: ورزشکارحرفه ای، پیشکسوت، برند، کالای مرتبط ورزشی، صحه گذاری
تاريخ دفاع : 1397-11-9