بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940099487
نویسنده : طلایه مسرت آگاه
عنوان پایان نامه : کاربرد کمومتریکس جهت بهینه¬سازی حذف مخلوط رنگ¬ها از محلول¬های آبی به وسیله جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی نانولوله¬های کربنی چند دیواره
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فریبا صفا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در این پژوهش، از نانولوله¬کربنی چند دیواره مغناطیسی (mMWCNT) به عنوان جاذب جهت حذف هم-زمان رنگ¬های متیلن بلو و رودامین B از محلول¬های آبی استفاده شد. جاذب، از طریق اختلاط محلول آمونیاکی حاوی نانولوله کربنی با محلولی از نمک¬های کلرید آهن (III) و سولفیت سدیم در دمای محیط سنتز شد. مشخصه¬یابی جاذب سنتز شده، به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف¬بینی مادون قرمز تبدیل فوریه و طیف پراش پرتو X انجام شد. آزمایش¬های حذف رنگ، بر اساس طرح آزمایشی تاگوچی متشکل از چهار متغیر: مقدار جاذب (g L-1)2-4/0، pH محلول (9-3)، زمان تماس با جاذب (30-10 دقیقه) و قدرت یونی ( mol L -11/0-02/0) انجام شد. طبق نتایج حاصله، مقادیر بهینه فاکتورهای آزمایشی به صورت: مقدار جاذبg L-1 2، 6 pH=، زمان تماس 30 دقیقه و قدرت یونی مول بر لیتر 08/0 پیش¬بینی گردید. آزمون تجربی انجام شده در شرایط مذکور منجر به کارایی 74/5 ± 74/99% و 69/5 ± 89/99% به ترتیب برای حذف رنگ¬های متیلن بلو و رودامین B به وسیله جاذب مغناطیسی گردید. نتایج همچنین نشان داد که مقدار جاذب و قدرت یونی، به ترتیب از بیشترین و کمترین سهم در تعیین کارایی حذف رنگ¬ها از محلول¬های آبی برخوردارند. واژگان کلیدی: نانولوله کربنی چند دیواره مغناطیسی، جذب سطحی، متیلن بلو، رودامین B، طرح آزمایشی تاگوچی.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: نانولوله کربنی چند دیواره مغناطیسی، جذب سطحی، متیلن بلو، رودامین B، طرح آزمایشی تاگوچی.
تاريخ دفاع : 1397-06-18