بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911049303
نویسنده : محمد رقم گير مخصوص
عنوان پایان نامه : تغيير زاويه ديد در ترموگرافي به منظور كاهش خطاي داده هاي دريافتي حاصل از تصاوير گرمايشي
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عباس قدیمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان نامه پس از ارائه توضیحات در ارتباط اشنایی با عملیات ترموگرافی مادون قرمز(Infrared Thermography)و اصول ان،کاربردهای وسیع ان در صنایع مختلف و نهایتا عملکردهای بنیادی دوربین ای تصویربرداری حرارتی(Thermovision)به معرفی علت وقوع خطا در تفسیر تصاویر حرارتی ماخوذه توسط دوربین های حرارتی که چالش اصلی مورد بحث در این پایان نامه است میپردازیم. سپس با ارائه یک روش ابتکاری که مبتنی بر تاثیر تغییر زاویه دید دوربین بر دمای اندازه گیری شده میباشد ،به دسته بندی مواد از دیدگاه حرارتی پرداخته و قابلیت انتشار (Emissivity)مواد را تخمین میزنیم. در ادامه به کمک بهینه سازی به روش حداقل مربعات کامل (least square minimization )میتو انیم به مقدار دقیق تری از قابلیت انتشار دست یابیم و نهایتا به کمک نرم افزار مربوطه(SATIR)مقدار صحیح دمای سوژه را تعیین کنیم. در پایان نیز به ارائه توضیحات در مورد خطی از پیکسل ها که سوژه حرارتی دیگری در ادامه محاسبات گرمایشی برای یک پیکسل میباشد ،می پردازیم .
كلمات كليدي : زاويه ديد - ترموگرافي - تصاوير گرمايشي - دوربین های حرارتی
تاريخ دفاع : 1397-02-23