بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940077160
نویسنده : اوا الماسی
عنوان پایان نامه : ریزازدیادی حناImpatiens hawkeri cv. Sweetie Blue Star) ) با استفاده از هورمون¬های نفتالین¬استیک¬اسید (NAA)، بنزیل¬آدنین (BA) وکینتین (KIN)
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهزاد کاویانی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : حنا یک محصول پرفروش در صنعت گلکاری است. بر اساس دستورالعمل باززایی گیاه حنا در شرایط درون¬شیشه¬ای، این گیاه زینتی از طریق کشت شاخساره دارای تک¬گره به¬عنوان ریزنمونه به¬طور موفقیت-آمیزی تولید شد. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 21 تیمار در 3 تکرار اجرا گردید. شاخساره¬ها (دارای تک¬گره) روی محیط موراشیگ و اسکوگ غنی¬شده با غلظت های مختلف آلفا-نفتالن¬استیک اسید (0، 1/0 و 5/0 میلی¬گرم بر لیتر)، 6-بنزیل¬آمینوپورین (0، 1/0، 5/0 و 1 میلی¬گرم بر لیتر) و کینتین (0، 1/0، 5/0 و 1 میلی¬گرم بر لیتر) جوانه زدند. طول شاخساره (13/25 میلی-متر) در محیط حاوی 1/0 میلی¬گرم بر لیتر آلفا-نفتالن¬استیک اسید و شاهد بالاترین بود. بیشترین تعداد شاخساره (07/14) در محیط تکمیل¬شده با یک میلی¬گرم بر لیتر 6-بنزیل¬آمینوپورین همراه با 5/0 میلی¬گرم بر لیتر آلفا-نفتالن¬استیک اسید تولید شد. یک میلی¬گرم بر لیتر 6-بنزیل¬آمینوپورین همراه با 1/0 میلی¬گرم بر لیتر آلفا-نفتالن¬استیک برای تولید برگ (13/57) برترین بودند. بیشینه¬ی طول ریشه (8/33 میلی¬متر) و تعداد ریشه (13/29) روی محیط غنی¬شده با 1/0 میلی¬گرم بر لیتر آلفا-نفتالن¬استیک بدون 6-بنزیل-آمینوپورین و کینتین به¬دست آمد. گیاهچه¬های به¬خوبی توسعه¬یافته درمحیط گلخانه سازگار شدند.
كلمات كليدي : کشت درون شیشه¬ای، ریزنمونه، باززایی، شاخساره
تاريخ دفاع : 1396-11-11