بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911055856
نویسنده : سحر بخشی نژاد
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه فرهنگی – تفریحی با رویکرد زمینه گرایی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیده مامک صلواتیان,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
چكيده : بی شک رشد پایدار هر جامعه صرف نظر از سایر عوامل به پشتوانه هاي فرهنگی آن بستگی دارد که متاسفانه بنا به دلایلی فرهنگ و تمدن ما از توجهی که شایسته آن است باز مانده و نتوانسته است جایگاه خود را در عرصه فرهنگی باز شناسد و از آنجایی که این بی توجهی می تواند، منجر به بی هویتی یک ملت شود، بنابراین براي معرفی و حفظ اشاعه هر چه بیشتر، میراث فرهنگی این سرزمین بیش از پیش احساس می گردد، همچنین امروزه با افزایش جمعیت جوان، کشور نیازمند برنامه ریزي بر پایه نیازهاي قشر جوان است چه از جهت اشتغال یا آموزش و چه از جهت پر کردن اوقات فراغت و غیره. این پژوهش با توجه به آن که براي ارایه طرح مجموعه فرهنگی - تفریحی در شهر بندر انزلی با رویکرد زمینه گرایی است سعی دارد با درك درست و با بررسی مطالعات صورت گرفته در معماري زمینه گرا به الگوهایی در موضوع ساختمان هاي فرهنگی و بومی گیلان در شهر بندر انزلی، ایجاد هماهنگی بین ساختمان ها، ارتباط سازگار بین آن ها، خلق فضایی منسجم و هماهنگ با سایت و بستر طرح در چشم انداز کالبدي فضایی، بستر اجتماعی و فرهنگی به احیاي دیدارها، خاطرات، انسجام و پیوستگی کالبدي، اجتماعی آن محله دست یابد.
كلمات كليدي : رشد پایدار جامعه،فرهنگ تمدن،ایجاد هماهنگی بین ساختمان ها
تاريخ دفاع : 1396-11-9