بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 9303986935
نویسنده : فاطمه صیاد
عنوان پایان نامه : استفاده از مدل مقایسه‌ای جهت بررسی نقش فشارهای محیطی در پذیرش تجارت الکترونیک (مورد مطالعه آژانسهای گردشگری استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید محمد نوع‌پسند اصیل,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این مطالعه به بررسی عواملی می‌پردازد که اتخاذ تجارت الکترونیک را در آژانس های مسافرتی SME تحت تاثیر قرار می‌دهند. این تحقیق مبتنی بر یک بررسی پرسشنامه‌ای از کارگزاران آژانس‌های مسافرت بوده و تکنیک‌های آماری پیشرفته را جهت آزمودن یک چارچوب مفهومی که مدل مقبولیت تکنولوژی را بسط می‌دهد به کار می‌گیرد. مطالعه¬ی حاضر با استفاده از مدل های رقابتی رابطه¬ی بین اتخاذ تجارت الکترونیک، منافع ادراک شده، موانع ادراک شده و فشارهای محیطی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاکی از این می‌باشند که فشارهای محیطی اثر قابل توجهی بر منافع و موانع ادراک شده¬ی اتخاذ تجارت الکترونیک دارند علاوه بر اینکه اثر غیرمستقیمی بر رفتار اتخاذ می‌گذارند. بینش‌هایی در خصوص ماهیت روابط بین عوامل کلیدی که تعیین کننده¬ی اتخاذ تجارت الکترونیک هستند و درجه‌ای که می‌توانند جهت توسعه¬ی استراتژی‌های موثر برای مداخله¬ی مجدد عامل مسافرت SME در بازار مسافرت جهانی مورد استفاده قرار بگیرند فراهم می‌شود. استنباط هایی برای عمل و سیاست دولت نسبت به استفاده از تجارت الکترونیک در کسب و کار مسافرتی SME تعیین می‌گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی است. از نظر جمع آوری داده‌ها نیز میدانی تلقی می‌شود. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد که شامل 23 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده ار آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر آژانسهای گردشگری استان گیلان می‌باشد. تعداد 114 نفر از اعضای هیئت مدیره بعنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که فشارهای محیطی بر تصمیم واقعی اتخاذ تجارت الکترونیک تاثیر مثبت دارد. نقش متغیر میانجی منافع ادراک شده بر تصمیم واقعی اتخاذ تجارت الکترونیک تاثیر مثبت دارد و متغیر میانجی موانع ادراک شده بر اتخاذ واقعی تجارت الکترونیک تاثیر منفی دارد، مورد تایید قرار گرفت. کلید واژگان: آژانسهای مسافرتی،SME شرکتهای کوچک و متوسط، تصویب تجارت الکترونیک، مدل پذیرش فناوری TAM ، فشارهای محیطی
كلمات كليدي : آژانسهای مسافرتی،SME شرکتهای کوچک و متوسط، تصویب تجارت الکترونیک، مدل پذیرش فناوری TAM ، فشارهای محیطی
تاريخ دفاع : 1395-6-14