بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950216531
نویسنده : ماریا بیوکی برسری
عنوان پایان نامه : بررسی پاسخ مصرفکنندگان به ارتباطات بازاریابی مبتنی بر ارزش مصرف سبز
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی پاسخ مشتریان به ارتباطات بازاریابی سبز براساس ارزش مصرف سبز و با تاکید بر نگرانی زیست‌محیطی مصرف‌کننده انجام شده‌است. مدل تحقیق شامل ساختار ارتباطات بازاریابی است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش مصرف سبز می‌تواند بر نگرش و تمایل مصرف‌کننده تاثیرگذار باشد. ارزش مصرف سبز بر چگونگی پاسخ مصرف‌کننده از طریق محرک‌های تبلیغاتی و روابط عمومی تاثیر می‌گذارد. همینطور بر اعتماد و نگرش سبز نیز تاثیرگذار است. روش گردآوری داده¬ها، میدانی؛ ابزار جمع¬آوری آن¬ها، پرسشنامه¬ استاندارد؛ روش تجزيه و تحليل اطلاعات، مدل¬یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم¬افزار PLS؛ جامعه آماری پژوهش، مشتریان بانک کشاورزی کلان‌شهر رشت در تابستان 1397؛ نمونه-گیری تصادفی؛ و حجم نمونه 50 می¬باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدهاست. نتایج نشان می‌دهد که بازاریابان می‌بایستی برای توسعه ارزش مصرف سبز بر ارتباطات بازاریابی و نه استراتژی تبلیغات سبز تمرکز کنند . آنها می‌توانند محصولات سبز خود را براساس ارزش مصرف سبز برای تجدید نظر مصرف‌کننده در اختیار قرار دهند. این پژوهش برای اولین بار برای ارزیابی پاسخ مصرف‌کننده به ارتباطات بازاریابی سبز استفاده شد.
كلمات كليدي : محیط زیست، سبز، ارزش مصرف سبز، بازاریابی ارتباطات سبز، مدل‌یابی معادلات ساختاری
تاريخ دفاع : 1397-11-2